Wereldgebedsdag 2024: Aarde en klimaat

Ieder jaar wordt op de eerste vrijdag van maart wereldwijd een Wereldgebedsdag georganiseerd. Zo ook in Hasselt. Al vele jaren nemen de leden en vrijwilligers van Platform B actief deel aan deze activiteit en laten een stem horen vanuit de Islam.

Dit jaar was Aarde en klimaat het thema van de wereldgebedsdag. Verschillende vertegenwoordigers van een tiental religies en levensbeschouwingen lazen een tekst vanuit hun eigen inpiratiebronnen.

Na het lezen van de teksten was er nog tijd voor een babbel en een knabbel tussen de aanwezigen.

De bijdrage van Platform B kan u hieronder lezen:

ISLAM

We leven in een tijdperk waarin de aarde geconfronteerd wordt met ernstige ecologische uitdagingen. Klimaatverandering bedreigt onze ecosystemen, biodiversiteit en de stabiliteit van onze planeet. Als samenleving staan we voor de taak om duurzame oplossingen te vinden, en het is van vitaal belang om alle culturele en religieuze perspectieven hierbij te betrekken, waaronder ook de islam.

De islam heeft diepe wortels in de waardering voor de schepping van Allah. De Koran leert ons dat de natuur een teken van God is, en het is onze verantwoordelijkheid om als rentmeesters van de aarde te fungeren. In Surah Al-Baqarah wordt ons verteld: “En het is Hij Die alles heeft geschapen op aarde voor u, en vervolgens wendde Hij Zich tot de hemel en maakte die tot zeven hemelen. En Hij is Alwetend over alle dingen” (2:29). Dit herinnert ons eraan dat de natuur een geschenk is dat we moeten koesteren en beschermen.

Een centraal concept in de islam is rentmeesterschap, ook wel bekend als Khalifah. Dit houdt in dat de mensheid verantwoordelijk is voor het behoud en de zorg voor de aarde. Het is onze plicht om de natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier te beheren en de harmonie van het ecosysteem te bewaren.

Helaas zien we in de praktijk dat menselijke activiteiten, zoals ontbossing, overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling, de balans van de natuur verstoren. Het is tijd dat we deze problemen serieus nemen en ons laten leiden door de ethische principes die onze religies ons leren.

Islam moedigt aan tot matiging en evenwicht in alle aspecten van het leven. Dit geldt ook voor ons gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het verminderen van ons ecologische voetafdruk, het bevorderen van hernieuwbare energie en het respecteren van de biodiversiteit zijn belangrijke stappen.

Een ander belangrijk aspect van de islam dat relevant is voor ons onderwerp is gerechtigheid. Ecologische rechtvaardigheid houdt in dat we de lasten en de voordelen van milieubescherming eerlijk verdelen, zowel binnen samenlevingen als tussen verschillende landen. Het is een oproep tot solidariteit en samenwerking op mondiale schaal.

Laten we ook streven naar samenwerking tussen verschillende geloofsgemeenschappen, want het beschermen van onze planeet is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die ons allen verbindt.

Gebed

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

O Allah, U hebt de hemelen en de aarde geschapen met wijsheid en grootheid, en U heeft de mensheid als rentmeesters op aarde aangesteld. Wij vragen U, O Allah, bij Uw mooie Namen en verheven eigenschappen, om ons te helpen bij het behoud van het milieu en de aarde.

O Allah, maak ons tot degenen die op aarde handelen met rechtvaardigheid en eerlijkheid, en die de gunsten die U ons hebt geschonken gebruiken met dankbaarheid en matiging.

O Allah, wij zoeken toevlucht bij U tegen de corruptie en erosie die zich op aarde heeft verspreid, en wij vragen U, O Heer der werelden, om deze aarde stabiel en veilig te maken voor al Uw schepselen.

O Allah, maak ons tot hoeders van het milieu en verdedigers van de zwakke wezens, en schenk ons verstand en wijsheid, zodat we Uw hulpbronnen op een duurzame en verantwoorde manier kunnen gebruiken.

O Allah, U bent almachtig over alles, en wij vragen U, O Allah, om onze gemeenschap en alle landen en volkeren van de wereld te beschermen tegen de gevolgen van vervuiling en klimaatverandering.

Amen.

“De wereld is mooi en groen en Allah heeft u tot opzichters over haar gemaakt.” zegt de profeet Mohammed (vrede zij met Hem).

Laten we onze rol als opzichters van de aarde serieus nemen en handelen met liefde, zorg en respect voor de schepping van Allah.

 

24 verschillende kerstvieringen op 24 uur tijd

Ook dit jaar hebben leden en vrijwilligers van Platform B deelgenomen aan verschillende
kerstvieringen in Limburg.
Tijdens de warme en vriendschappelijke ontmoetingen werd de boodschap van vrede en eenheid,
voorgelezen tijdens de vieringen.
De vrijwilligers woonden in 24 uur tijd 24 verschillende diensten bij en brachten zo de boodschap van
vrede over aan een breed publiek.
In de boodschap die dit jaar werd volgend boodschap voorgelezen:

Boodschap ter gelegenheid van Kerstmis 2023

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus, vrede zij met Hem,
wensen we u een Zalig Kerstfeest.

“We kunnen alles wat we hebben ontvangen, vermenigvuldigen en het
leven tot een offer van liefde voor anderen maken” en “De grootste zorg
die je voor anderen kunt tonen, is liefde zonder oordeel”.  
Met deze spirituele zinnen vanuit het Christendom en de Islam wensen
wij U een Zalig Kerstfeest.
In onze diverse samenleving komen verschillende geloofstradities
samen en vormen een kleurrijk weefsel van overtuigingen. Als moslim
staan we voor de uitdaging om het islamitisch geloof te verzoenen met
het vieren van Kerstmis, een feest dat in de eerste plaats wordt
geassocieerd met het christendom. Onze persoonlijke reflectie onthult
echter dat dit niet alleen mogelijk is, maar ook verrijkend voor zowel
onze spirituele reis als voor de bredere interreligieuze dialoog.
Bij het erkennen van de unieke bijdragen van elke cultuur en religie
ontstaat er een dynamische synergie waarin verschillen worden omarmd
als bronnen van inspiratie en groei.
Wanneer we onze verschillen omarmen, ontstaat er een prachtige
symfonie van diversiteit, waarin elke cultuur en religie een unieke noot
toevoegt.
Religies, die vaak de kern vormen van individuele en
gemeenschappelijke identiteiten, kunnen dienen als bindmiddelen in
plaats van verdeeldheid te zaaien. Over de hele wereld delen

verschillende geloofsovertuigingen kernwaarden zoals mededogen,
gerechtigheid en naastenliefde.
Alleen al omwille van deze redenen willen en zullen wij god niet
vergeten!
Zowel de christelijke als de islamitische geest is er één van mededogen,
van verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Ze kan niet onverschillig
staan ten opzichte van lijden, dwaling en onwaarheid. Net om die reden
moet een oprechte spiritualiteit diep begaan zijn met alle risico’s en
problemen die meespelen met gewoon al het bestaan van vooroordelen.
Religies mogen dan verschillende wegen naar het goddelijke bieden,
maar in het hart van elke religie ligt een oproep tot liefde, compassie en
vrede. Een wereld van harmonie ontstaat wanneer we niet alleen kijken
naar wat ons onderscheidt, maar vooral naar wat ons verenigt. In die
eenheid schuilt de kracht van verandering.
In de kern zijn we allemaal mens. Laten we de verbinding tussen onze
harten vinden en de muren afbreken die ons verdelen. Want de kracht
van een samenleving ligt in de kwaliteit van haar verbindingen.

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus, vrede zij met
Hem, wensen we u een Zalig en gezegend Kerstfeest. We wensen u het
allerbeste maar vooral de wedergeboorte van de menselijkheid.

Waarom ik als moslim graag in de kerstvreugde deel

OPINIESTUK VAN ONZE VOORZITTER* IN DE MORGEN- 22 december 2023

(*) Bahattin Koçak, islamleraar in Heusden-Zolder, wil de kerstperiode aangrijpen
als een gelegenheid om bruggen te bouwen tussen geloofsgemeenschappen.

‘Meester, je zegt dat Jezus belangrijk is in de islam. Mogen wij dan zijn
geboortedag ook vieren?’, vragen mijn snuggere leerlingen weleens. Kerstmis is
een tijd waar vooral veel jonge moslims toch wel wat vragen stellen over hun
geloof en de sfeer van kerst.
In onze diverse samenleving vormen verschillende geloofstradities een kleurrijk
weefsel van overtuigingen. Als moslim sta ik voor de uitdaging om mijn geloof
te verzoenen met het vieren van Kerstmis, een feest dat in de eerste plaats wordt
geassocieerd met het christendom. Mijn persoonlijke reflectie onthult dat dit niet
alleen mogelijk is, maar ook verrijkend voor zowel mijn spirituele reis als voor
de bredere interreligieuze dialoog.

Binnen de islam bestaat een spectrum van opvattingen, en de vraag of moslims
Kerstmis zouden moeten vieren, heeft geleid tot diverse standpunten. Sommigen
zien het als een culturele viering, terwijl anderen het beschouwen als een
potentiële bron van theologisch conflict. Toch wil ik benadrukken dat de
islamitische leer Jezus erkent als een gerespecteerde profeet, wat de basis kan
vormen voor een brug tussen onze geloofstradities.

Neem nu de viering van Kerstmis door moslims in verschillende delen van de
wereld. In Istanbul zijn de stadscentra al weken versierd met kerstdecoratie, in
Iran, Pakistan, Indonesië, zelfs in Egypte – landen met een moslimmeerderheid
– worden kerstvieringen uitbundig omarmd. Voor alle duidelijkheid, het zijn
geen religieuze vieringen maar eerder een culturele uiting van de kerstsfeer.
Zelfs in Turkije roept de Kerstman al jaren schuddebuikend ‘ho ho ho’.

Zelfs als sommige moslims Kerstmis niet ‘religieus vieren’, zullen ze
hoogstwaarschijnlijk toch de Belgische, Duitse, Nederlandse kerstmarkten

bezoeken, gebruik maken van de openluchtijsbanen en genieten van de lekkere
warme hapjes en drankjes.

Helaas wordt soms de antimoslimretoriek verbonden met de war on
Christmas, wat resulteert in onterechte stereotypen. Desondanks zijn er
inspirerende voorbeelden van moslims die actief bijdragen aan kerstvieringen,
zoals het gezamenlijk zingen van kerstliederen en deelnemen aan caritatieve
initiatieven tijdens het feestseizoen.

Denk aan de stadsbesturen die beslissen om kerstmarkt voortaan wintermarkt te
noemen, omdat volgens hen ‘moslims zich anders niet thuis voelen’. Wat voor
mij niet hoeft!

In Limburg organiseren moslimjongeren dit jaar een interreligieus kerstdiner
met de financiële steun van moslimondernemers. Ook in Limburg bezoeken
leden vantientallen kerstvieringen op
kerstavond en -dag met een vredesboodschap.

Mijn eigen ervaring als moslim heeft mij geleerd dat Kerstmis een tijd van
geluk, warmte en eenheid kan zijn. Vele moslimvrienden delen in deze vreugde
en ondersteunen lokale gemeenschappen tijdens deze feestelijke periode.

In plaats van de nadruk te leggen op de potentiële verdeeldheid, kunnen we beter
deze periode van het jaar aangrijpen als een gelegenheid om bruggen te bouwen
tussen geloofsgemeenschappen. Het vieren van Kerstmis als moslim is niet
alleen een uiting van respect voor andere geloofstradities, maar ook een krachtig
gebaar om gezamenlijke waarden te omarmen en te streven naar vrede en begrip
in onze diverse wereld.

Fijne kerstdagen voor eenieder die het viert!