“Moslimterreur? Neen dank u, niet in mijn naam”.

Platform B veroordeelt de moord op Samuel Paty en de daarovolgende terreuraanslagen in Frankrijk. Deze verschrikkelijke gebeurtenissen overschaduwen de week waarin vele moslims wereldwijd de geboorte van de profeet Mohammed vzmh herdenken.

Haat en geweld zijn nog nooit de oplossing voor één ding geweest. Laten we ons daarom samen hardmaken tegen geweld en terreur. Laten we samen met de meest krachtige bewoordingen alle soorten van terreur en onrecht veroordelen. Onze gebeden gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden.

De volgende woorden van imam Khalid Benhaddou naar aanleiding van deze vreselijke daden vatten heel goed samen wat vele moslims vandaag voelen:

“De grootste belediging vandaag jegens de profeet Mohamed (vzmh) is niet zozeer de cartoons. Want geen prent of tekening kan en zal afbreuk doen aan de status die deze man geniet en heeft verworven. Een man die aan de basis ligt van een beschaving die intussen meer dan 14 eeuwen lang bestaat en anderhalf miljard volgers telt, een man wiens erfenis talrijke generaties inspireert en blijft inspireren, staat boven elke prent of cartoon. De grootste belediging jegens de profeet (vzmh) is wanneer iemand in naam van zijn geloof op de meest barbaarse wijze de ander z’n keel oversnijdt. Dat is de grootste belediging aan zijn adres. Maar ook aan het adres van miljoenen moslims die hierdoor geschaad worden en ook het slachtoffer van zijn”.

Dat de misdaders in naam van de Islam en met islamitische argumenten deze daden begaan, maakt ons meer bedroefd.

Het is begrijpelijk dat moslims, die alle profeten sinds de profeet Adam geloven en respecteren, verwachten dat anderen de profeet Mohammed (vzmh) respecteren en zich beledigd voelen door uitingen en afbeeldingen die respectloos voor hem zijn. Maar er zijn legitieme humanitaire, diplomatieke en legale manieren waarop ze hun bezorgdheid kunnen uiten. Geweld kan nooit worden vergoelijkt.

Elk mens is als waardig geschapen en elk mensenleven is heilig, ongeacht hun geloof. Het menselijk leven zo licht opvatten kan niet worden verzoend met noch de mensheid noch de islam!

Trouwens, ongeacht het doel ervan, is wreedheid en geweld niet de weg van de profeet, en zelfs als dergelijk geweld wordt gepleegd met een religieuze vermomming, is het in tegenspraak met de kernwaarden van de islam. De profeet Mohammed vzmh reageerde altijd op degenen die hem beledigden en lastigvielen met mededogen en zachtmoedigheid, en hij streefde ernaar vijandschap te elimineren.

Wanneer dit het geval is, is het plegen van dit soort gruweldaden een duidelijk teken dat de daders niet hebben geprofiteerd van de boodschap van de profeet die de hele mensheid met mededogen omarmt. Tegelijkertijd zijn dergelijke acties het grootste gebrek aan respect voor zijn nalatenschap.

Ter gelegenheid van dit trieste incident veroordelen we nogmaals alle vormen van terrorisme, ongeacht de daders of het doel ervan.

Deze aanvallen bewijzen eens te meer dat we de dagen nodig hebben dat iedereen elkaar omhelst zonder rekening te houden met verschillen in geloof, taal of kleur, en wanneer iedereen elkaar benadert met respect en mededogen.

Onze condoleances en gedachten gaan uit aan de geliefden van degenen die bij deze aanslagen zijn omgekomen. We delen het verdriet met de mensen van Frankrijk en met iedereen die zichzelf beschouwt als een lid van de menselijke familie.

Een moslim kan geen terrorist zijn en een terrorist kan geen moslim zijn! 

In de Koran staat het volgende:

“En laat er een groep onder U zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt, dezen zijn het die zullen slagen” (Koran, soera Ali Imran 104)

“En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die zachtmoedig op aarde wandelen en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: Vrede”. (Koran, soera Furkan vers 63)

De profeet Mohammed vzmh zegt:

“Een moslim is iemand die een ander mens geen kwaad berokkent, noch met de tong, noch met de hand”.

“Wat je voor jezelf wenst, wens dat ook voor anderen en wens voor anderen niet, wat je voor jezelf ook niet wenst”.

Het woordje Islam komt uit het Arabisch en het staat voor silm, wat letterlijk overgave, wederzijdse veiligheid, geborgenheid en vrede betekent. Deze betekenissen zijn ook diep geworteld en verbonden met het leven van een moslim, want een moslim mag en kan enkel symbool staan voor vrede en liefde en voor het onderhouden van de basisrechten van de mens.

Alle grote godsdiensten willen het hart van de gelovige opvoeden tot zelfbeheersing, medelijden, geduld, liefde en vrede. Daarom dragen de leiders van alle grote godsdiensten maar ook de politieke leiders een grote verantwoordelijkheid: het is de verantwoordelijkheid om hun volgers op te voeden op het pad van de vrede, het is de verantwoordelijkheid om zich met klem te distantiëren van alle geweldenaars die proberen godsdienst te misbruiken voor hun gewelddadige plannen en strategieën. Nooit mogen wij toestaan dat de naam van Allah/God gebruikt wordt om geweld te rechtvaardigen. Want alleen de vrede en verzoening doet recht aan de naam van Allah.


Het is daarom verheugend vast te stellen dat de religieuze leiders van alle godsdiensten in de voorbije weken dagen de terroristische aanslagen met klem hebben veroordeeld en dat zij hun gelovigen opgeroepen om zich niet te laten grijpen door gevoelens van haat of wraak, maar om te bidden tot God/Allah om vrede.


Het is belangrijk dat wij in ons eigen midden echo geven aan wat  de religieuze leiders zeggen.

We doen een ernstige oproep tot elkeen, tot de christenen, de moslims, de joden en alle andere geloofsgemeenschappen en levensbeschouwingen, om samen te werken bij de opbouw van een wereld zonder geweld, een wereld die het leven lief heeft, en die groeit in rechtvaardigheid en solidariteit.

We mogen niet toestaan dat de gebeurtenissen van de voorbije weken zouden leiden tot meer verdeeldheid. Godsdienst mag nooit gebruikt worden om een conflict te rechtvaardigen.

Ook een oproep tot de media: vele (religieuze) leiders en individuen hebben gesproken, maar hun stem wordt door de media te weinig doorgegeven. Helaas vertonen onze media meer de neiging om meer ruimte te geven aan wie opkomt voor een cultuur van geweld en haat dan wie oproept tot vrede en verzoening.


We willen benadrukken dat elke terroristische activiteit, om het even wie het doet en voor welk doel, de grootst mogelijke aanslag is op vrede, democratie en mensheid. Om deze redenen kunnen terroristische activiteiten niet en nooit worden goedgekeurd. Terreur kan geen middel zijn om onafhankelijkheid te bereiken en het kan evenmin worden toegepast in een strijd voor ‘redding’. Belangrijkste van al: het kost het leven aan onschuldige mensen.

Het kan op het eerste zicht lijken dat een terroristische actie het gestelde doel heeft bereikt en het doelwit heeft uitgeschakeld. In werkelijkheid  zal het resultaat de vernietiging van de terroristen zélf zijn. Deze recentste activiteit is een sabotagedaad, niet enkel tegen Frankrijk, maar ook tegen de wereldvrede en universele democratische en humanistische waarden. Zij die deze daden begaan zijn de meest brutale wezens ter wereld.

Concreet betekent dit de wil om te praten met elkaar, om respect te betonen en uit te spreken voor onze verschillen, maar dialoog is ook een zoektocht naar onze gelijkenissen.

Religies en culturen zijn nog nooit eerder zo in de belangstelling geweest zoals vandaag in de 21ste eeuw. Er zijn er die geloven dat religies en culturen, of zelfs beschavingen botsen met elkaar. Er zijn er zelfs die in naam van hun religie de gekste uitspraken doen en de gekste acties ondernemen waar wij allemaal de maatschappelijke factuur van betalen. Er is anno 2020 veel moed nodig om tegen deze stromingen in te gaan en te pleiten voor dialoog.

Geen enkel individu heeft de waarheid in pacht; wij met zijn allen hebben stukjes van de puzzel in onze handen en harten en het is pas door het samenbrengen van alle stukjes van de puzzel dat we zullen komen tot het geheel.

De aanwezigheid van moslims in Europa is een uitdaging voor ons allen, zowel voor de Europeanen die hier altijd woonden en zullen wonen en aan de andere kant voor de moslims die zelf de invloed van het westerse denken ondergaan.  De identiteit van de oorspronkelijke bewoners en van de nieuwkomers wijzigt door die uitwisseling.

We zien dat moslimgeleerden het westerse denken bestuderen en christelijke Europeanen verdiepen zich in de islam. Die wederzijdse ontmoeting laat niemand onberoerd, maar daar kan uiteindelijk iets positiefs uit voortkomen. We zitten voorlopig nog in het spanningsveld waarbij het samenleven vaak pijnlijk verloopt, maar ons afzonderen van de andere is niet de oplossing om van deze pijn af te geraken. We zijn afhankelijk van elkaar, dus is gettovorming onrealistisch.

Sommigen zien de aanwezigheid van andere religies als een gevaar maar wij ervaren het juist als een kans. Zowel de interculturele als interlevensbeschouwelijke dialoog  kan je eigen geloof versterken.

Ontmoeting kan een verrijking zijn! De uitwisseling is misschien wel confronterend maar het versterkt ook tegelijkertijd de eigen identiteit. Door de ander leren we onszelf beter leren kennen. Het beter begrijpen van elkaar is voor scholen en universiteiten, in de opvoeding en waar dan ook in de samenleving, tegelijk een politieke en pedagogische opgave.

Het is hoog tijd onze intellectuele en maatschappelijke getto’s te verlaten, hoog tijd te herleren de andere te benaderen in zijn complexiteit en te respecteren in zijn verschillend-zijn, zonder toegevingen te doen in de fundamentele principes van rechtvaardigheid en gelijkheid.

We geloven er sterk in dat het bevorderen van de dialoog, en de toenadering tussen de verschillende gemeenschappen, een belangrijke aanleiding kan zijn voor het installeren van vrede en verdraagzaamheid.

Naast zoveel spanning in onze broze wereld waait er een frisse en nieuwe benadering van de wereldgemeenschap als menselijke familie. De ontmoeting tussen godsdiensten en levensbeschouwingen is niet meer het werk van specialisten, maar is het klimaat waarin wij allen leven. Dit is ook één van onze grootste bekommernissen voor de toekomst.

Naar moslims toe vinden we het belangrijk dat we opstaan en zeggen “Moslimterreur? Neen dank u, niet in mijn naam”. Is dit ‘wishful thinking’? Misschien? Maar als we nu eens allemaal echt opstaan tegen extremisme, tegen fundamentalisme, tegen populisme, tegen racisme; dan zijn we al goed op weg om elkaar te vinden.

Platform B