Kerst- en nieuwjaarsboodschap 2021-2022

Boodschap ter gelegenheid van Kerstmis en nieuwjaar

Beste,

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus wensen we u een Zalig Kerstfeest.

In deze, soms donkere dagen waarin onze wereld al jaren verkeert, wordt het samenleven tussen volkeren, culturen, godsdienstige gemeenschappen en beschavingen zwaar op de proef gesteld.

Elkaar bemoedigen en te sterken op de weg van de vrede is daarom een lichtpunt en van grote waarde.

Al eeuwenlang komen mensen van diverse origine, noem het ras, kleur, geloof, cultuur, elkaar overal tegen in deze maatschappij.  Onherroepelijk ontmoeten we elkaar overal. De dialoog tussen de verschillende levensovertuigingen en geloofsgemeenschappen is onvermijdbaar geworden. Een voortdurende conversatie is nodig om elkaar te versterken en in verbondenheid te leven.

Wij geloven er in dat bidden voor elkaar en ook met elkaar geen zonde is. Daarom dat we tijdens deze feestdagen van onze Christenvrienden een speciale aandacht schenken aan dit gebeuren, namelijk de geboorte van Jezus Christus, vrede zij met Hem.

Ieder mens, iedere gelovige kan het verschil maken. Hoe wij praten, denken en schrijven over elkaar én over de andere kan een verschil maken. Ouders met hun kinderen, een leraar voor de klas, een bakker met zijn klanten, …

Christenen doen dat met frisheid vanuit het Evangelie, de Islam vraagt hetzelfde maar dan vanuit de Koran. De Koran maar ook de Bijbel doen een universele oproep tot dialoog met de volgelingen van andere hemelse religies alsook met de gehele mensheid. Jammer genoeg zagen de eeuwen na deze oproep conflicten en ruzies in plaats van dialoog en wederzijds begrip.

Onze tijd is de tijd van het aanspreken van intellect en harten, een onderneming die een vreedzame atmosfeer vereist met wederzijds vertrouwen en respect.

In de Heilige Koran zegt God/Allah:

Bismillahirrahmanirrahim (In de naam van Allah, de Barmhartige Erbarmer)

(Veltekoen mienkoem ümetoen yed-oene ielel hayrie ve ye’moeroene bielma-roefie ve yenhewne aniel moenker; ve oelaa-ieke hoemoel moeflihoen)

“En laat er een groep onder U zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt, dezen zijn het die zullen slagen”.

Laten we elkaar helpen en versterken en samenkomen in deze groep van de goeden. 

Samen met u kijken en hopen we op een nieuwe jaar waarin we Covid-19 op de knieën krijgen. Een jaar waarvoor we mekaar gewoon weer het beste kunnen wensen en ontmoeten zoals vanouds.

Met deze boodschap wensen wij u een gezegend feest. We wensen u het allerbeste maar vooral de wedergeboorte van de menselijkheid.

Getekend,

Namens het bestuur van Platform B,

Bahattin Koçak

Voorzitter

20 jaar na 11 september 2001!

20 jaar geleden vlogen twee gekaapte vliegtuigen recht op de Twin Towers af, met als gevolg een drieduizendtal onschuldige doden. In de twintig jaar die daarna volgden zijn er nog eens duizenden gevallen en miljoenen mensen moesten vluchten. Er is heel wat veranderd op vlak van internationaal politiek.

11 september 2001 werd en wordt nog steeds door velen gezien als een politieke ommekeer. Hetgeen wat toen gebeurde, heeft de internationale beleid van vele landen doen veranderen. Aan de ene kant had je het westen waar bijna een islam-gekte ontstond, en aan de andere kant de islamwereld die de bedoelingen van het westen niet meer vertrouwde.

Wat ons in dit verhaal vooral ook bijbleef is het feit dat de bezorgdheid tegenover de islam en de moslims enorm groeide en deze “bezorgdheid” bovenaan de agenda van het Westen zette. “Bezorgdheid dat zelfs door sommige kringen als “wantrouwen” werd omschreven.

Naast deze bezorgdheid zijn er ook, zoals het hoort in dergelijke situaties, overdreven “complottheorieën”    ontstaan. Deze theorieën waren dan ook de beste voeding voor “The Clash of Civilisations”.  We gaan hier niet alle theorieën opsommen, maar in de meeste gevallen werd er beweerd dat de CIA en/of de MOSSAD achter deze terreuraanvallen zaten. De waarheid kennen we nog steeds niet. Wat we wel weten, en vooral gevoeld hebben, is de angstcultuur jegens de moslims maar vooral ook voor het onbekende.

Van de hoofddoekendiscussie in ons land tot het minarettenverbod in Zwitserland; de westerse wereld is zich sinds 9/11 erg bewust geworden van de aanwezigheid van de islam in de samenleving. De terreuraanslagen op de VS hebben bij velen zelfs een cultuur van angst gecreëerd, waarbij moslims als bedreigend ervaren worden, zelfs al wonen ze sinds generaties lang in onze contreien.

Ook politie en veiligheidsdiensten zijn extra alert geworden. Je merkt het bij identiteitscontroles op straat of bij het checken van passagiers op de luchthaven. Het tegenhouden en fouilleren van verdachte personen gebeurt vaker op basis van uiterlijk dan van informatie. Veiligheid werd een obsessie in vele landen en op vele plaatsen.

Religies en culturen zijn nog nooit eerder zo in de belangstelling geweest zoals vandaag in de 21ste eeuw.  Er zijn er die geloven  dat religies en culturen, of zelfs beschavingen botsen met elkaar. Er zijn er zelfs die in naam van hun religie de gekste uitspraken doen en de gekste acties ondernemen waar wij allemaal de maatschappelijke factuur van betalen. Er is anno 2021 veel moed nodig om tegen deze stromingen in te gaan en te pleiten voor dialoog.

Concreet betekent dit de wil om te praten met elkaar, om respect te betonen en uit te spreken voor onze verschillen, maar dialoog is ook een zoektocht naar onze gelijkenissen.

Geen enkel individu heeft de waarheid in pacht; wij met zijn allen hebben stukjes van de puzzel in onze handen en harten en het is pas door het samenbrengen van alle stukjes van de puzzel dat we zullen komen tot het geheel.

De aanwezigheid van moslims in Europa is een uitdaging voor ons allen, enerzijds voor de Europeanen die hier altijd woonden en zullen wonen en anderzijds voor de moslims die zelf de invloed van het westerse denken ondergaan.  De identiteit van de oorspronkelijke bewoners en van de nieuwkomers wijzigt door die uitwisseling.

We zien dat moslimgeleerden het westerse denken bestuderen en christelijke Europeanen zich verdiepen in de islam. Die wederzijdse ontmoeting laat niemand onberoerd, maar daar kan uiteindelijk iets positiefs uit voortkomen. We zitten voorlopig nog in het spanningsveld waarbij het samenleven vaak pijnlijk verloopt, maar ons afzonderen van de andere is niet de oplossing om van deze pijn af te geraken. We zijn afhankelijk van elkaar, dus is gettovorming onrealistisch.

Sommigen zien de aanwezigheid van andere religies als een gevaar maar wij ervaren het juist als een kans. Zowel de interculturele als interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog  kan je eigen geloof versterken.

De dialoog, de ontmoeting of de uitwisseling is misschien wel confronterend maar het versterkt ook tegelijkertijd de eigen identiteit. Door de ander leren we onszelf beter leren kennen. Het beter begrijpen van elkaar is voor scholen en universiteiten, in de opvoeding en waar dan ook in de samenleving, tegelijk een politieke en pedagogische opgave.

Prof Rik Coolsaet schrijft ergens in zijn boek “de geschiedenis van de wereld van morgen” het volgende:

  • Er is nood aan een samenleving met gemeenschapsgevoel, niet aan een bende individualisten.

Coolsaet heeft gelijk. Ofwel leren we samenleven, ofwel geven we ons over aan een bende individualisten en populisten. Willen we samenleven of samenbeven?

Robert Lemm, een Nederlandse schrijver schrijft in één van zijn boeken dat hij eerst dacht dat Johannes Paulus II gek was geworden, omwille van zijn dialooginitiatieven. “Later heb ik beseft dat de weg van Johannes Paulus II voor de toenadering tot de Islam puur profetisch is” zegt hij verder.

In 2007 zegt Benedictus de 16e dat we “uit respect voor de verschillen tussen de godsdiensten allemaal geroepen zijn te werken voor vrede en ons in te zetten voor de verzoening tussen de volkeren”. Hij noemt dit de Geest van Assisi.

Wel, dezelfde geest, maar dan die van Medina, zie je ook sterker worden in de islamwereld. Meer en meer komt ook in islamwereld het besef naar boven dat we met elkaar moeten samenleven. Dat we elkaar kennen, elkanders noden kennen.

Eén van onze inspiratiebronnen, Fethullah Gülen, benadrukt in vele boeken dat de moslimjongeren vandaag de dag een soort jihad moeten opzetten voor modernisatie.  Ook de zelfkritiek die hij durft uiten werd jaren geleden als “gewaagd” beschouwd, maar vandaag zijn deze woorden meer dan welkom in de islamwereld.

Hij was één van de eerste die scherpe kritiek uitte op 11 september:

Een terrorist kan geen moslim zijn en een moslim kan geen terrorist zijn” waren zijn woorden. Zo scherp was hij, vlak na 11 september.

Gülen werd ook verkeerd begrepen toen hij zei dat hij het hartverscheurend vond, na beelden gezien te hebben van een bomaanval in Jeruzalem op een schoolbusje, waarbij onschuldige leerlingen hun leven verloren. Jaren later werden deze woorden beter begrepen.

Net zoals de profeet Mohammed deed, toen Hij rechtstond bij het voorbijkomen van een begrafenisstoet. “O Mohammed, waarom staat U recht? Vroegen zijn vrienden. “De overledene is een Jood”; “En dan” antwoordde hij, “Hij is toch ook mens!”.

Het respect ten opzichte van elkaar groeit. Niet enkel omdat het een noodzaak is, maar ook omwille van het mooie ervan.

Daar waren vroeger vooral de hoofdstukken waar Allah zich richtte tot de moslims, voorrang kregen, krijgen vandaag ook de stukken die beginnen met “O mensen van het Boek” een belangrijkste plaats in de opvoeding.

De Kor’an zegt het volgende:

Bismillahirrahmanirrahim:

“Veltekoen mienkoem ümmetoen yed-oeyne ielelhayrie ve ye’moeroene bielma’roefie ve yenhewne aniel moenker; ve oelaa-ieke hoemoelmoefliehoeyn”

“En laat er een groep onder U zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt, dezen zijn het die zullen slagen”

Samen met alle partners van goede wil, -gelovigen, humanisten-, allen die de diversiteit respecteren en bekommert zijn om de maatschappelijke rechtvaardigheid kunnen we dit.

Fethullah Gülen, zegt het volgende:

“Er is een nood aan een soort verantwoordelijkheidsethiek, een soort planetaire verantwoordelijkheid; een verantwoordelijkheid voor de wereld met ons, rondom ons en na ons. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze omgeving, onze familie en ONZE wereld”.

Onze wereld heeft goede en slechte tijden gekend. Alles wat in die goede en slechte tijden gebeurde, was een daad van de mens. Alles begint bij de mens, bij ons dus. Na de wereld- en godsdienstoorlogen van de vorige eeuw en nu is dit mondiaal bewustzijn van wederzijdse toenadering  dé grote uitdaging van het 3° millennium.

Het is hoog tijd onze intellectuele en maatschappelijke getto’s te verlaten, hoog tijd te herleren de andere te benaderen in zijn complexiteit en te respecteren in zijn verschillend-zijn, zonder toegevingen te doen in de fundamentele principes van rechtvaardigheid en gelijkheid.

We geloven er sterk in dat het bevorderen van de dialoog, en de toenadering tussen de verschillende gemeenschappen, een belangrijke aanleiding kan zijn voor het installeren van vrede en verdraagzaamheid.

We moeten de vreedzame basisprincipes van onze religies gebruiken om de extremisten te overweldigen. Op deze manier kan religie een deel van de oplossing zijn, niet de oorzaak van het probleem.

Vrolijk Pasen!

Ter gelegenheid van Pasen hebben we met onze leden en vrijwilligers een 400-tal doosjes met paaseieren geschonken aan onze vrienden, buren en kennissen. Samen met de eitjes was ook volgend boodschap toegevoegd in de doosjes: 

“De mensheid is nog maar eens in het afgelopen jaar zwaar gewond geraakt door een nog steeds aanslepende pandemie. In deze periode van Covid-19, waar hoop en wanhoop elkaar kruisen, herinnert Pasen ons aan het opnieuw bloeien van de hoop, de lente na de winter en vooral, de “wederopstanding”. De boodschap van Pasen is erkenning van het leed en een vastberaden hoop op een nieuw begin dat er uiteindelijk ook komt. Pasen gaat erover hoe wij die positieve boodschap van licht en liefde ten uitvoer brengen in deze tijd. Het verhaal van Jezus (vrede zij met Hem) kan ons inspireren om juist nu op te staan tegen onrecht en er voor elkaar te zijn.”. 

Vol biddend vertrouwen wensen wij jullie een gezegend Paasfeest!  

Vrolijk Pasen! 

Platform B  

Voor een openhartig samenleven 

“Moslimterreur? Neen dank u, niet in mijn naam”.

Platform B veroordeelt de moord op Samuel Paty en de daarovolgende terreuraanslagen in Frankrijk. Deze verschrikkelijke gebeurtenissen overschaduwen de week waarin vele moslims wereldwijd de geboorte van de profeet Mohammed vzmh herdenken.

Haat en geweld zijn nog nooit de oplossing voor één ding geweest. Laten we ons daarom samen hardmaken tegen geweld en terreur. Laten we samen met de meest krachtige bewoordingen alle soorten van terreur en onrecht veroordelen. Onze gebeden gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden.

De volgende woorden van imam Khalid Benhaddou naar aanleiding van deze vreselijke daden vatten heel goed samen wat vele moslims vandaag voelen:

“De grootste belediging vandaag jegens de profeet Mohamed (vzmh) is niet zozeer de cartoons. Want geen prent of tekening kan en zal afbreuk doen aan de status die deze man geniet en heeft verworven. Een man die aan de basis ligt van een beschaving die intussen meer dan 14 eeuwen lang bestaat en anderhalf miljard volgers telt, een man wiens erfenis talrijke generaties inspireert en blijft inspireren, staat boven elke prent of cartoon. De grootste belediging jegens de profeet (vzmh) is wanneer iemand in naam van zijn geloof op de meest barbaarse wijze de ander z’n keel oversnijdt. Dat is de grootste belediging aan zijn adres. Maar ook aan het adres van miljoenen moslims die hierdoor geschaad worden en ook het slachtoffer van zijn”.

Dat de misdaders in naam van de Islam en met islamitische argumenten deze daden begaan, maakt ons meer bedroefd.

Het is begrijpelijk dat moslims, die alle profeten sinds de profeet Adam geloven en respecteren, verwachten dat anderen de profeet Mohammed (vzmh) respecteren en zich beledigd voelen door uitingen en afbeeldingen die respectloos voor hem zijn. Maar er zijn legitieme humanitaire, diplomatieke en legale manieren waarop ze hun bezorgdheid kunnen uiten. Geweld kan nooit worden vergoelijkt.

Elk mens is als waardig geschapen en elk mensenleven is heilig, ongeacht hun geloof. Het menselijk leven zo licht opvatten kan niet worden verzoend met noch de mensheid noch de islam!

Trouwens, ongeacht het doel ervan, is wreedheid en geweld niet de weg van de profeet, en zelfs als dergelijk geweld wordt gepleegd met een religieuze vermomming, is het in tegenspraak met de kernwaarden van de islam. De profeet Mohammed vzmh reageerde altijd op degenen die hem beledigden en lastigvielen met mededogen en zachtmoedigheid, en hij streefde ernaar vijandschap te elimineren.

Wanneer dit het geval is, is het plegen van dit soort gruweldaden een duidelijk teken dat de daders niet hebben geprofiteerd van de boodschap van de profeet die de hele mensheid met mededogen omarmt. Tegelijkertijd zijn dergelijke acties het grootste gebrek aan respect voor zijn nalatenschap.

Ter gelegenheid van dit trieste incident veroordelen we nogmaals alle vormen van terrorisme, ongeacht de daders of het doel ervan.

Deze aanvallen bewijzen eens te meer dat we de dagen nodig hebben dat iedereen elkaar omhelst zonder rekening te houden met verschillen in geloof, taal of kleur, en wanneer iedereen elkaar benadert met respect en mededogen.

Onze condoleances en gedachten gaan uit aan de geliefden van degenen die bij deze aanslagen zijn omgekomen. We delen het verdriet met de mensen van Frankrijk en met iedereen die zichzelf beschouwt als een lid van de menselijke familie.

Een moslim kan geen terrorist zijn en een terrorist kan geen moslim zijn! 

In de Koran staat het volgende:

“En laat er een groep onder U zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt, dezen zijn het die zullen slagen” (Koran, soera Ali Imran 104)

“En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die zachtmoedig op aarde wandelen en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: Vrede”. (Koran, soera Furkan vers 63)

De profeet Mohammed vzmh zegt:

“Een moslim is iemand die een ander mens geen kwaad berokkent, noch met de tong, noch met de hand”.

“Wat je voor jezelf wenst, wens dat ook voor anderen en wens voor anderen niet, wat je voor jezelf ook niet wenst”.

Het woordje Islam komt uit het Arabisch en het staat voor silm, wat letterlijk overgave, wederzijdse veiligheid, geborgenheid en vrede betekent. Deze betekenissen zijn ook diep geworteld en verbonden met het leven van een moslim, want een moslim mag en kan enkel symbool staan voor vrede en liefde en voor het onderhouden van de basisrechten van de mens.

Alle grote godsdiensten willen het hart van de gelovige opvoeden tot zelfbeheersing, medelijden, geduld, liefde en vrede. Daarom dragen de leiders van alle grote godsdiensten maar ook de politieke leiders een grote verantwoordelijkheid: het is de verantwoordelijkheid om hun volgers op te voeden op het pad van de vrede, het is de verantwoordelijkheid om zich met klem te distantiëren van alle geweldenaars die proberen godsdienst te misbruiken voor hun gewelddadige plannen en strategieën. Nooit mogen wij toestaan dat de naam van Allah/God gebruikt wordt om geweld te rechtvaardigen. Want alleen de vrede en verzoening doet recht aan de naam van Allah.


Het is daarom verheugend vast te stellen dat de religieuze leiders van alle godsdiensten in de voorbije weken dagen de terroristische aanslagen met klem hebben veroordeeld en dat zij hun gelovigen opgeroepen om zich niet te laten grijpen door gevoelens van haat of wraak, maar om te bidden tot God/Allah om vrede.


Het is belangrijk dat wij in ons eigen midden echo geven aan wat  de religieuze leiders zeggen.

We doen een ernstige oproep tot elkeen, tot de christenen, de moslims, de joden en alle andere geloofsgemeenschappen en levensbeschouwingen, om samen te werken bij de opbouw van een wereld zonder geweld, een wereld die het leven lief heeft, en die groeit in rechtvaardigheid en solidariteit.

We mogen niet toestaan dat de gebeurtenissen van de voorbije weken zouden leiden tot meer verdeeldheid. Godsdienst mag nooit gebruikt worden om een conflict te rechtvaardigen.

Ook een oproep tot de media: vele (religieuze) leiders en individuen hebben gesproken, maar hun stem wordt door de media te weinig doorgegeven. Helaas vertonen onze media meer de neiging om meer ruimte te geven aan wie opkomt voor een cultuur van geweld en haat dan wie oproept tot vrede en verzoening.


We willen benadrukken dat elke terroristische activiteit, om het even wie het doet en voor welk doel, de grootst mogelijke aanslag is op vrede, democratie en mensheid. Om deze redenen kunnen terroristische activiteiten niet en nooit worden goedgekeurd. Terreur kan geen middel zijn om onafhankelijkheid te bereiken en het kan evenmin worden toegepast in een strijd voor ‘redding’. Belangrijkste van al: het kost het leven aan onschuldige mensen.

Het kan op het eerste zicht lijken dat een terroristische actie het gestelde doel heeft bereikt en het doelwit heeft uitgeschakeld. In werkelijkheid  zal het resultaat de vernietiging van de terroristen zélf zijn. Deze recentste activiteit is een sabotagedaad, niet enkel tegen Frankrijk, maar ook tegen de wereldvrede en universele democratische en humanistische waarden. Zij die deze daden begaan zijn de meest brutale wezens ter wereld.

Concreet betekent dit de wil om te praten met elkaar, om respect te betonen en uit te spreken voor onze verschillen, maar dialoog is ook een zoektocht naar onze gelijkenissen.

Religies en culturen zijn nog nooit eerder zo in de belangstelling geweest zoals vandaag in de 21ste eeuw. Er zijn er die geloven dat religies en culturen, of zelfs beschavingen botsen met elkaar. Er zijn er zelfs die in naam van hun religie de gekste uitspraken doen en de gekste acties ondernemen waar wij allemaal de maatschappelijke factuur van betalen. Er is anno 2020 veel moed nodig om tegen deze stromingen in te gaan en te pleiten voor dialoog.

Geen enkel individu heeft de waarheid in pacht; wij met zijn allen hebben stukjes van de puzzel in onze handen en harten en het is pas door het samenbrengen van alle stukjes van de puzzel dat we zullen komen tot het geheel.

De aanwezigheid van moslims in Europa is een uitdaging voor ons allen, zowel voor de Europeanen die hier altijd woonden en zullen wonen en aan de andere kant voor de moslims die zelf de invloed van het westerse denken ondergaan.  De identiteit van de oorspronkelijke bewoners en van de nieuwkomers wijzigt door die uitwisseling.

We zien dat moslimgeleerden het westerse denken bestuderen en christelijke Europeanen verdiepen zich in de islam. Die wederzijdse ontmoeting laat niemand onberoerd, maar daar kan uiteindelijk iets positiefs uit voortkomen. We zitten voorlopig nog in het spanningsveld waarbij het samenleven vaak pijnlijk verloopt, maar ons afzonderen van de andere is niet de oplossing om van deze pijn af te geraken. We zijn afhankelijk van elkaar, dus is gettovorming onrealistisch.

Sommigen zien de aanwezigheid van andere religies als een gevaar maar wij ervaren het juist als een kans. Zowel de interculturele als interlevensbeschouwelijke dialoog  kan je eigen geloof versterken.

Ontmoeting kan een verrijking zijn! De uitwisseling is misschien wel confronterend maar het versterkt ook tegelijkertijd de eigen identiteit. Door de ander leren we onszelf beter leren kennen. Het beter begrijpen van elkaar is voor scholen en universiteiten, in de opvoeding en waar dan ook in de samenleving, tegelijk een politieke en pedagogische opgave.

Het is hoog tijd onze intellectuele en maatschappelijke getto’s te verlaten, hoog tijd te herleren de andere te benaderen in zijn complexiteit en te respecteren in zijn verschillend-zijn, zonder toegevingen te doen in de fundamentele principes van rechtvaardigheid en gelijkheid.

We geloven er sterk in dat het bevorderen van de dialoog, en de toenadering tussen de verschillende gemeenschappen, een belangrijke aanleiding kan zijn voor het installeren van vrede en verdraagzaamheid.

Naast zoveel spanning in onze broze wereld waait er een frisse en nieuwe benadering van de wereldgemeenschap als menselijke familie. De ontmoeting tussen godsdiensten en levensbeschouwingen is niet meer het werk van specialisten, maar is het klimaat waarin wij allen leven. Dit is ook één van onze grootste bekommernissen voor de toekomst.

Naar moslims toe vinden we het belangrijk dat we opstaan en zeggen “Moslimterreur? Neen dank u, niet in mijn naam”. Is dit ‘wishful thinking’? Misschien? Maar als we nu eens allemaal echt opstaan tegen extremisme, tegen fundamentalisme, tegen populisme, tegen racisme; dan zijn we al goed op weg om elkaar te vinden.

Platform B

#BlackLivesMatter because #AllLivesMatter

De gewelddadige dood van George Floyd in Minneapolis vorige week, de laatste in een lange reeks tragedies, heeft nogmaals de ernst van racisme onthuld.

Als voorstanders van dialoog, gelijkheid en respect zijn we diep bedroefd door het verlies van een kostbaar leven. Elke persoon moet met waardigheid worden behandeld, en geen leven is kostbaarder of waardevoller dan dat van iemand anders. Dit beginsel ontkennen of verwerpen is in strijd met de universele mensenrechten en is schadelijk en verkeerd.

Zoals Nelson Mandela ooit zei: ‘Mensen hun mensenrechten ontzeggen, betekent hun menselijkheid uitdagen.’

De dood van George Floyd in Minneapolis na een gewelddadige politie interventie is de zoveelste pijnlijke herinneringen aan het dagelijkse geweld tegen zwarte Amerikanen. De opeenvolgende politiebrutaliteiten bewijzen hoe weinig zwarte levens betekenen in Amerika.

Jammer genoeg is Floyds tragedie een echo van die van veel zwarte mensen in Amerika. Systemisch racisme resulteert in de ‘stille’ onderdrukking van zwarte mensen en houdt hen onderaan de sociale ladder.

De leden van Platform B, die werken aan interculturele ontmoetingen, wederzijds respect en gelijkheid, zijn diep geschokt door de dood van George Floyd. Elke mens heeft het recht om met respect behandeld te worden. Racisme en discriminatie zijn grove schendingen van de universele mensenrechten.

Racisme ondergraaft onze democratieën. Het is ieders verantwoordelijkheid om lessen te trekken uit deze tragedie en onze eigen vooroordelen te deconstrueren! Dialoog aangaan met en tussen de verschillende gemeenschappen is een essentiële voorwaarde voor wederzijds begrip.

Het is onze burgerplicht om van deze tragedie te leren door serieus na te denken over de huidige realiteit die de maatschappelijke dynamiek schaadt, ons eigen gedrag onderzoekt en ons ervan bewust is, samenwerkt om vooroordelen op te lossen en racisme aan te pakken. Er zijn geen inspanningen die groot genoeg zijn om onrechtvaardigheid, vooroordelen en rassendiscriminatie uit te bannen.

We zijn van mening dat dialoog tussen gemeenschappen en individuen met verschillende culturen, ras, religie en etniciteit het begrip van de ‘ander’ vergroot, de empathie vergroot en ons in staat stelt onszelf beter te begrijpen. Daarom is het een van de cruciale sleutels tot een inclusieve, vreedzame en rechtvaardige wereld waarin we niet alleen mensen tolereren die anders zijn dan wij, maar ook diversiteit vieren en ons bezighouden met pluralisme.

Platform B zal zich daarom blijven inzetten om mensen van verschillende afkomst en overtuiging samen te brengen!

We hopen en bidden dat door onze gezamenlijke inspanningen en onze verenigde mensheid deze donkere dagen voorbij zullen gaan en we als mensheid in vrede zullen samenleven.

Tot slot maar niet het minst hopen wij dat de terechte verontwaardiging over het geweld tegen George Floyd iedereen kan inspireren om samen wereldwijd een eind te maken aan racisme!

Met al onze solidariteit,

Platform B

#BlackLivesMatter because #AllLivesMatter #ICantBreathe

Ramadan boodschap van de Christelijke gemeenschap

DANKWOORD VOOR DE BOODSCHAP VAN DE CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP TER GELEGENHEID VAN HET EINDE VAN DE RAMADANNet zoals de vorige jaren heeft de Christelijke gemeenschap, met name bisschop Harpigny, bisschop Van Hecke en synodevoorzitter Steven Fuite een brief ondertekend, opgemaakt door Orbit vwz, ter gelegenheid van het einde van de Ramadan. Enerzijds om hen te bedanken, anderzijds om deze boodschap van vriendschap en verbondenheid zo ruim mogelijk te verspreiden, hebben we de tekst opgenomen, met een dankwoordje van onze voorzitter.